Regulamin

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu

internetowego znajdującego się pod adresem URL http;//www.oneyearfund.org, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-

672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w

ramach StartUp-u ONE YEAR FUND prowadzonego przez Dominikę Cuda w ramach Programu AIP, zwaną

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.oneyearfund.org e-mail – dominika@oneyearfund.org,

telefon 792 881 118 .adres korespondencyjny – ul. Limanowskiego 6/14, 30-534 Kraków,

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta

poczty elektronicznej email.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet

asortymentu z zakresu artykułów pap.

2. Oferowane przedmioty są Kalendarzami

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu

wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i

świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z

siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Dominice Cuda, dane kontaktowe:

jak powyżej.

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w

celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

d)zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany

przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla

zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również

wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu

przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych

6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie

rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga

elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą

informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili

zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący

się w stopce każdego newslettera.

7. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące

podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres

dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego

jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki

8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich

poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże

odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w

Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

10.Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień

11.W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu,

system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego

zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez

przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje

takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te

informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu

preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana

jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy,

aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta

ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies

dostępnej w zakładce Cookies.

12.Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za

pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na

to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w

transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej

stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez

wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi

specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta

winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) aktywne łącze internetowe,

b) Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 256 mb ,

c) System operacyjny co najmniej Windows XP

d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy

licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do standardowej rozdzielczości ekranu

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych

produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią

zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub

usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga/wymaga rejestracji w Sklepie

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem

/ dostępnego po naciśnięciu przycisku –„ zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego

produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu

oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w

ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania

się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu

zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania

umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena

wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki

zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

7. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez

b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości

bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku

Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie

informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości

9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę

c) system płatności elektronicznych.

11. Termin na wykonanie płatności wynosi …………………………………………………od …………………………….

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru

płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu ………… dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy

14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów

InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany

jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna

przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy

opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

16. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki

kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod

następującym adresem: http://dpd.com.pl.

17. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo

przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania

Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli

Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

18.Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy)

oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego

19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta

wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do

prawidłowego wystawienia faktury VAT:

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

e) Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany

przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w

20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych

produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów

Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez

przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma

wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z

umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony

albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił

zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres

dominika@oneyearfund.org. lub listem poleconym na adres ul. Dominika Cuda ul. Limanowskiego 6/14, 30-534 Kraków Dla ułatwienia składania

reklamacji, pod adresem URL http://www.oneyerfund.org/regulamin zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny.

Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane

pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i

przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie

wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć

oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez

sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba

że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe

albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie

stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej

wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich

zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez

10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana

została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji

zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad

lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu

nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta

alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient

będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania

przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient

wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta

weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1,

wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można

złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL………………… oraz zostanie

dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego

formularza jest fakultatywne.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na

odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca

nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i

których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej

naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,

najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

Dominika Cuda, ul. Limanowskiego 6/14, 30-534 Kraków lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie,

jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że

sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty

zwrotu towaru pokrywa Klient .

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od

niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w

każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji

Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,

chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy)

lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy

zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy

do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego

§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących

przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi

przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa

polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014

poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do

tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

• wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a

• powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii

konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i

wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna

niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;

d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną

za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Dominike Cuda działającą w ramach StartUp-u

Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne

jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́

adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu

niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na

przykład poczta elektroniczna).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje

dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej

umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały

przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia

nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14

dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672

Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402,

posiadającą NIP 524-24-95-143, SKLEP One Year Fund ADRES DO

KONTAKTU Dominika Cuda, ul. Limanowskiego 6/14, 30-534 Kraków adres internetowy –http://www.oneyearfund.org e-
mail – dominika@oneyearfund.org, telefon792 881 118 – działający w ramach StartUp-u Akademickiego

Inkubatora Przedsiębiorczości

) niniejszym informuje/informujemy(*

wykonaniu następujących rzeczy(*

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

) umowy dostawy następujących rzeczy(*

/odbioru(*

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)